ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2020-1-PL01-KA202-081845

Η αειφόρος ανάπτυξη αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα της τουρισμού παγκοσμίως (ΟΟΣΑ, 2018). Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες αειφόρου τουρισμού αυξάνει τη ζήτηση για πράσινες δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πόροι, εκπομπές και διαχείριση αποβλήτων, σχεδιασμός τουριστικών προϊόντων και παροχών σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, διατήρηση της φυσικής, πολιτιστικής και τοπικής κληρονομιάς, ανάπτυξη βιώσιμων και προσβάσιμων τουριστικών προϊόντων (NTG, 2019). Αυτές οι δεξιότητες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η ανάλυση των εκπαιδευτικών προτύπων και των βασικών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και του ταξιδιού, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας, αποδεικνύει ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη συχνά παραμελούνται. Οι συνεντεύξεις με καθηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού (61 συμμετέχοντες από 6 χώρες της ΕΕ) δείχνουν ότι στερούνται μεθοδολογικής καθοδήγησης, εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων για να συμπεριλάβουν αυτές τις δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών.

Το πρόγραμμα ESTET επιδιώκει να γεφυρώσει αυτό το κενό και θέσει τον γενικό στόχο, να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη να ευθυγραμμίσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση του τουρισμού με τις νέες τάσεις ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας ενσωματώνοντας δεξιότητες αειφορίας στα προγράμματα σπουδών που παρέχονται μέσω καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 • Ανάπτυξη μιας εννοιολογικής βάσης για την ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού.
 • Παροχή διδακτικό-εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα του αειφόρου τουρισμού προσαρμοσμένο στα προγράμματα σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για το προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του  τουρισμού και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.
 • Διευκόλυνση, μεταφορά και ευρεία εκμετάλλευση των πόρων σε διάφορα περιβάλλοντα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες και την προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης, στα προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού, μεταξύ εκπαιδευτικών και επαγγελματιών στον τομέα

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές σε ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προσφέρουν σπουδές στον τουρισμό σε ανώτερο και μετα-δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και μη τυπικά προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα στον τομέα του τουρισμού ·
 • Μαθητές, μαθητευόμενοι και φοιτητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων και επιχειρηματιών.

Οι δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι είναι  

 • Εργοδότες στον τουριστικό τομέα (ιδιωτικές εταιρείες, φορείς διαχείρισης τουρισμού, τουριστικές ΜΚΟ) ·
 • Ενδιαφερόμενοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (δημόσιοι φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ιδρύματα που προσφέρουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και πανεπιστήμια).

Πνευματικά αποτελέσματα:

O1 Εννοιολογικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών στον τομέα του τουρισμού

O2 Χαρτοφυλάκιο πόρων μάθησης για δεξιότητες αειφόρας ανάπτυξης του τουρισμού

O3 Ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών

O4 Περίληψη των επιτυχημένων εφαρμογών

 

Εταίροι προγράμματος:

 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Poland – coordinator
 • Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education Greece
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD Bulgaria
 • PROMIMPRESA SRL Italy
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED Ireland
 • ALBEA ETUDES ET CONSEILS France
 • Mazovian Regional Tourism Organisation Poland

 

Χρονική Διάρκεια:

2020-10-01 - 2022-09-30